Фондация “Син куб” е основана през 2015 г. от Виктория Драганова първоначално с мисията да подкрепя дейностите на Swimming Pool, пространство за съвременно изккуство. Постепенно дейността на фондацията се развива и към други проекти, платформи и инциативи, насърчаващи изкуство, кураторски и художествени изследвания, работата с общности и нови културни политики. Такива са картата на независими пространства Sofia Art Map или интердициплинарната платформа за изкуство и общностни практики Център за социална визия. Фондация “Син куб” е нестопанска организация в обществена полза по ЗЮЛНЦ , регистрирана към Министерството на културата под номер 20151208019.

BG EN