Цели и средства

Цели

Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата и по-специапно:

да подкрепя съвременното изкуство и неговото осмисляне посредством художествен, критически и образователен обмен;

да подкрепя дебата относно изкуството и неговите функция, институции и актьори; да търси обмен с различни сфери на културата, социални дейности, политика, икономика, техника и екология; да насърчава дебат и обмен между българската и международните културни сцени;

да свързва институции, неформални организации, експерти и индивиди, да представя разнообразни гледни точки и да опосредства диалога с различни публики;

да насърчава образованието чрез развитието на аудитории сред деца, юноши, студенти и други социални групи; да насърчава физически и юридически лица към подкрепа на изкуството; да разработва модели на документиране, информиране и визуализиране, отговарящи на специфични и променящи се социални контексти.

Средства

Разработване на концептуална рамка и програми заедно с организации, творци, куратори, критици и професионалисти в различни културни сфери за представянето и осмислянето на съвременното изкуство;

Иницииране, продуциране, изпълняване и разпространение на изложбени, издателски, дигитални, фотографски, литературни, аудио-визуални, културни, социални и други проекти, свързани с изброените цели чрез сътрудничество с широк кръг от организации и индивиди в сферата на изкуството и пресечни на него културни дейности;

Създаване на модели за частна и корпоративна финансова подкрепа и създаване на устойчиви структури за дългосрочно сътрудничество; Организиране на разговори, лекции, семинари, конференции, форуми и фестивали, които да служат за обмен на знание в полето на съвременните творчески практики;

Организиране на гостувания и резиденции на творци, куратори и критици с цел разработване на проекти, свързани с гореизброените цели; Продуциране на художествени творби и изяви, които по особен силен начин допринасят за тук поставените цели;

Издаване, разпространение на принт и онлайн каталози, брошури и други публикации и насърчаване на графичното визуализиране, както и критическо и аналитично мислене и писане;

Поддръжка на електронен сайт за информация и критически обмен.

Стопанската дейност на фондацията има за предмет: издателска, рекламна, продукционна, информационна, консултантска дейност, разпространение на печатни издания, както и всяка дейност в областта на съвременното изкуство, пряко свързана с постигане на утвърдените цели на фондацията и отговаряща на действащото в страната законодателство.