Цели

Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата и по-специапно:

да подкрепя съвременното изкуство и неговото осмисляне посредством художествен, критически и образователен обмен;

да подкрепя дебата относно изкуството и неговите функция, институции и актьори; да търси обмен с различни сфери на културата, социални дейности, политика, икономика, техника и екология; да насърчава дебат и обмен между българската и международните културни сцени;

да свързва институции, неформални организации, експерти и индивиди, да представя разнообразни гледни точки и да опосредства диалога с различни публики;

да насърчава образованието чрез развитието на аудитории сред деца, юноши, студенти и други социални групи; да насърчава физически и юридически лица към подкрепа на изкуството; да разработва модели на документиране, информиране и визуализиране, отговарящи на специфични и променящи се социални контексти.

BG EN