Дейности

Разработване на концептуална рамка и програми заедно с организации, творци, куратори, критици и професионалисти в различни културни сфери за представянето и осмислянето на съвременното изкуство;

Иницииране, продуциране, изпълняване и разпространение на изложбени, издателски, дигитални, фотографски, литературни, аудио-визуални, културни, социални и други проекти, свързани с изброените цели чрез сътрудничество с широк кръг от организации и индивиди в сферата на изкуството и пресечни на него културни дейности;

Създаване на модели за частна и корпоративна финансова подкрепа и създаване на устойчиви структури за дългосрочно сътрудничество; Организиране на разговори, лекции, семинари, конференции, форуми и фестивали, които да служат за обмен на знание в полето на съвременните творчески практики;

Организиране на гостувания и резиденции на творци, куратори и критици с цел разработване на проекти, свързани с гореизброените цели; Продуциране на художествени творби и изяви, които по особен силен начин допринасят за тук поставените цели;

Издаване, разпространение на принт и онлайн каталози, брошури и други публикации и насърчаване на графичното визуализиране, както и критическо и аналитично мислене и писане;

Поддръжка на електронен сайт за информация и критически обмен.

Стопанската дейност на фондацията има за предмет: издателска, рекламна, продукционна, информационна, консултантска дейност, разпространение на печатни издания, както и всяка дейност в областта на съвременното изкуство, пряко свързана с постигане на утвърдените цели на фондацията и отговаряща на действащото в страната законодателство.

BG EN